Privacy statement

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. (‘Centramed’), kantoorhoudend aan de Maria Montessorilaan 9, 2719 DB in Zoetermeer verwerkt en verzamelt uw persoonsgegevens voor de behandeling en beoordeling van uw schadeclaim. Centramed mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een grondslag voor bestaat zoals genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij kunnen ons goed voorstellen dat u hier vragen over heeft en daarom informeren wij u hier over.

Wat is een persoonsgegeven?

In de privacywetgeving wordt gesproken over persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld een naam of telefoonnummer, maar ook een geboortedatum of e-mailadres, evenals medische gegevens.

Hoe komt Centramed aan uw persoonsgegevens?

Centramed verzamelt uw persoonsgegevens ook door middel van openbare bronnen. U kunt hierbij denken aan de registers van bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, Kadaster, Rechtspraak, maar ook via internet.

Voor welk doel en op welke grondslag worden deze gegevens over mij verzameld en verwerkt?

De reden van het verzamelen en verwerken van uw gegevens heeft alles te maken met het zo goed mogelijk beoordelen van de schadeclaim die u heeft ingediend. Uw persoonsgegevens gebruiken wij om contact met u en/of uw belangenbehartiger te leggen. Het gaat dan om contactgegevens, zoals uw naam, (e-mail) adres, en telefoonnummer. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de behandeling en beoordeling van uw schadeclaim. Het gaat hierbij om de volgende claimgegevens: gegevens over wat er is gebeurd, geboortedatum, geslacht, hulpbehoefte (inclusief gezinssituatie en woonsituatie), financiële gegevens (waaronder (gederfd) inkomen), bankrekeningnummer en alle overige informatie die u aan ons verstrekt om uw claim te kunnen behandelen.

Centramed is de verzekeraar van zorginstellingen en heeft in dat kader een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken aangezien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw schadeclaim. Hierdoor kunnen de gerechtvaardigde belangen van u, van de zorginstelling en de aldaar werkzame personen worden beoordeeld. Indien u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw schadeclaim niet behandelen. Uw medische gegevens gebruikt Centramed voor de beoordeling van het handelen van de zorgverlener en voor de beoordeling van het causaal verband tussen de gevorderde schade en de eventuele fout. Deze medische gegevens verwerkt Centramed alleen op basis van uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw schadeclaim niet behandelen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór het intrekken van de toestemming in stand.

Centramed kan ook gegevens verwerken om de integriteit en veiligheid van de dienstverlening van Centramed en van de verzekeringsbranche te waarborgen. In dat kader kunnen persoonsgegevens worden opgenomen in een incidentenregister en eventuele andere waarschuwingssystemen. Centramed heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken aangezien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw schadeclaim. Hierdoor kan de veiligheid en integriteit van de dienstverlening en de sector worden gewaarborgd. Centramed kan ook wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek uit (laten) voeren aan de hand van gegevens die zij heeft verzameld, bijvoorbeeld om statistische feedback te geven aan de zorginstellingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en om aan extra preventie te doen. Centramed heeft passende waarborgen genomen om de fundamentele rechten en vrijheden van betrokkenen te beschermen. Zo zullen deze gegevens zo veel als mogelijk geanonimiseerd worden, zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Indien dit niet mogelijk is, zullen de gegevens in ieder geval gepseudonimiseerd worden. Ten slotte dient Centramed op grond van een wettelijke verplichting die op haar rust persoonsgegevens te verwerken. Dit zijn persoonsgegevens die nodig zijn om uw identiteit vast te stellen. Wanneer wij deze persoonsgegevens niet verwerken, kan Centramed niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Deelt Centramed mijn persoonsgegevens met derden?

Centramed kan persoonsgegevens doorgeven aan derden. Dit doen wij alleen als dit noodzakelijk is voor het beoordelen en behandelen van uw schadeclaim. U kunt hierbij denken aan een externe letselschade-expert die een huisbezoek aan u aflegt en daarvoor natuurlijk gegevens nodig heeft. Of een medisch adviseur die door ons wordt ingeschakeld om voorlichting te geven over de medische aspecten van uw schadeclaim. Tot slot kan het zijn dat wij een rekenkundige, arbeidsdeskundige of advocaat inschakelen wanneer de behandeling van uw dossier of de behartiging van de belangen van de zorginstelling hierom vraagt. Centramed maakt gebruik van diensten van derden bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, zoals kantoorautomatiseerders of softwareleveranciers. Deze derden zijn verwerkers van Centramed en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Centramed blijft in dit geval verantwoordelijk voor de verwerking.

Hoe lang bewaart Centramed mijn persoonsgegevens?

Centramed bewaart alle verzamelde persoonsgegevens in ieder geval tot 7 jaar nadat de behandeling van uw schadeclaim is afgerond. Daarna worden gedurende een periode van 13 jaar uitsluitend nog de essentiële informatie en de daarin opgenomen persoonsgegevens over de afwikkeling van uw schadeclaim bewaard. Alleen als dit expliciet noodzakelijk is worden uw persoonsgegevens nog langer bewaard.

Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u daarom vraagt, geeft Centramed daarbij ook aan waarom bepaalde gegevens verwerkt worden en eventueel aan welke organisaties persoonsgegevens verstrekt zijn.

Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen en/of aanvullen als blijkt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben niet volledig of onjuist zijn.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties heeft u het recht om minder gegevens te laten verwerken. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die Centramed van u heeft. Op deze manier kunt u uw gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u ons vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit gaat uitsluitend om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen hier dus niet onder.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Centramed moet uw persoonsgegevens in een aantal gevallen wissen als u daarom vraagt. De voorwaarden voor het recht op vergetelheid zijn:

Recht op een menselijke blik bij besluiten

Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming – dus zonder menselijke blik – tenzij sprake is van een van de uitzonderingen in de AVG. Centramed maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan moet Centramed op dat moment stoppen met het verwerken van deze gegevens. Alleen als er dwingende gerechtvaardigde gronden aangevoerd kunnen worden die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die te maken hebben met een rechtsvordering hoeft Centramed niet te stoppen met het verwerken van uw gegevens. Zolang nog niet duidelijk is of de gronden zwaarder wegen, mag Centramed de betreffende gegevens niet verwerken.

Recht op klagen

Bent u het niet eens met de manier waarop Centramed omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Centramed zal uw verzoek beoordelen conform de privacywetgeving. Centramed zal u dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij in bijzondere omstandigheden met twee maanden verlengen, bijvoorbeeld in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Centramed ontvangt. Centramed zal u in dat geval informeren.

Website

Op de website van Centramed staan hyperlinks naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites waarnaar wordt doorgelinkt. Centramed draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt. Centramed kan de teksten van deze website en dus ook van deze pagina aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u de website van Centramed bezoekt. Centramed heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website van Centramed te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gebruiksgegevens van deze website kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Vragen

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met (de functionaris gegevensbescherming van) Centramed via het e-mailadres privacy@centramed.nl of per post: postbus 7374, 2701 AJ, Zoetermeer. U kunt de functionaris gegevensbescherming ook telefonisch bereiken op nummer 070 301 7070.

Zoetermeer, mei 2019