Privacyverklaring Claimant

Wat is een persoonsgegeven?

In de privacywetgeving wordt gesproken over persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld een naam of telefoonnummer, maar ook een geboortedatum of e-mailadres, evenals medische gegevens.

Hoe komt Centramed aan uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de afhandeling van de claim ontvangt Centramed van u, uw belangenbehartiger en/of de bij Centramed verzekerde zorginstelling.

De medische gegevens ontvangt Centramed, na ontvangst van een door u ondertekende machtiging, van uzelf, uw belangenbehartiger en/of de bij Centramed verzekerde zorginstelling.

Centramed verzamelt uw persoonsgegevens ook door middel van openbare bronnen. U kunt hierbij denken aan de registers van bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, Kadaster, Rechtspraak, maar ook via internet.

Voor welk doel verzamelt en verwerkt Centramed persoonsgegevens?

Centramed verwerkt alleen persoonsgegevens om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. Centramed verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Centramed verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Dat houdt in dat we goed nagaan welke gegevens er echt nodig zijn, hoe lang die bewaard moeten worden, welke medewerkers van Centramed de gegevens mogen gebruiken en met welke derden de gegevens worden gedeeld.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij onder andere om contact met u en/of uw belangenbehartiger te leggen. Het gaat dan om contactgegevens, zoals uw naam, (e-mail) adres, en telefoonnummer. Uw persoonsgegevens gebruiken wij daarnaast voor de behandeling en beoordeling van uw schadeclaim. Het gaat hierbij om de volgende claimgegevens: gegevens over wat er is gebeurd, geboortedatum, geslacht, hulpbehoefte (inclusief gezinssituatie en woonsituatie), financiële gegevens (waaronder (gederfd) inkomen), bankrekeningnummer en alle overige informatie die u aan ons verstrekt om uw claim te kunnen behandelen.

Voor Centramed is het als verzekeraar van zorginstellingen van belang dat we onze bedrijfsactiviteiten op een beheerste en integere manier uitoefenen. Dat betekent dat we bij de afhandeling van uw schadeclaim de belangen van u, van de zorginstelling en de aldaar werkzame personen beoordelen. Uw medische gegevens gebruikt Centramed voor de beoordeling van het handelen van de zorgverlener en voor de beoordeling van het causaal verband tussen de gevorderde schade en de eventuele fout. Deze medische gegevens verwerkt Centramed alleen op basis van uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uzelf.
Indien u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw schadeclaim niet behandelen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór het intrekken van de toestemming in stand.

Centramed kan ook gegevens verwerken om de integriteit en veiligheid van de dienstverlening van Centramed en van de verzekeringsbranche te waarborgen. In dat kader kunnen persoonsgegevens worden opgenomen in een incidentenregister en eventuele andere waarschuwingssystemen. Centramed kan ook wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek uit (laten) voeren aan de hand van gegevens die zij heeft verzameld, bijvoorbeeld om statistische feedback te geven aan de zorginstellingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en om aan extra preventie te doen. Centramed heeft passende waarborgen genomen om de fundamentele rechten en vrijheden van betrokkenen te beschermen. Zo zullen deze gegevens zo veel als mogelijk geanonimiseerd worden, zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Indien dit niet mogelijk is, zullen de gegevens zo veel mogelijk gepseudonimiseerd worden. Ten slotte dient Centramed persoonsgegevens te verwerken op grond van een wettelijke verplichting die op haar rust. Dit zijn persoonsgegevens die nodig zijn om uw identiteit vast te stellen. Wanneer wij deze persoonsgegevens niet verwerken, kan Centramed niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Deelt Centramed mijn persoonsgegevens met derden?

Uw persoonsgegevens worden door verschillende afdelingen binnen Centramed gebruikt en daarnaast doorgegeven aan een aantal derden (andere organisaties). Dat doen wij om dezelfde redenen als die waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld. U vindt hieronder een overzicht van de ontvangers.

Welke afdelingen van Centramed kunnen uw gegevens ontvangen?

Uw persoonsgegevens gaan naar verschillende afdelingen. Dat betekent echter niet dat iedereen die bij zo’n afdeling werkt, toegang heeft tot uw gegevens. Alleen medewerkers die een functie hebben waarin zij de gegevens mogen inzien, hebben toegang tot uw gegevens.

Welke derden ontvangen uw gegevens?

Centramed kan persoonsgegevens doorgeven aan derden. Dit doen wij alleen als dit noodzakelijk is voor het beoordelen en behandelen van uw schadeclaim. U kunt hierbij denken aan:

Hoe beveiligt Centramed persoonsgegevens?

Centramed beveiligt de persoonsgegevens die zij verwerkt tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Centramed heeft passende maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen. Denk hierbij aan toegangsbeveiliging van het gebouw van Centramed, maar ook aan beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens worden opgeslagen. Daarnaast hebben we een informatiebeveiligingsbeleid en trainen wij onze medewerkers.
Regelmatig worden deze maatregelen beoordeeld en zo nodig aangepast om aan de huidige (technische) ontwikkelingen te blijven voldoen. Bovendien zijn medewerkers van Centramed verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Hoe lang bewaart Centramed mijn persoonsgegevens?

Centramed bewaart alle verzamelde persoonsgegevens in ieder geval tot 7 jaar nadat de behandeling van uw schadeclaim is afgerond. Daarna worden gedurende een periode van 13 jaar uitsluitend nog de essentiële informatie en de daarin opgenomen persoonsgegevens over de afwikkeling van uw schadeclaim bewaard. Alleen als dit expliciet noodzakelijk is worden uw persoonsgegevens nog langer bewaard.

Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u daarom vraagt, geeft Centramed daarbij ook aan waarom bepaalde gegevens verwerkt worden en eventueel aan welke organisaties persoonsgegevens verstrekt zijn.

Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen en/of aanvullen als blijkt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben niet volledig of onjuist zijn.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties heeft u het recht om minder gegevens te laten verwerken. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die Centramed van u heeft. Op deze manier kunt u uw gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u ons vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit gaat uitsluitend om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen hier dus niet onder.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Centramed moet uw persoonsgegevens in een aantal gevallen wissen als u daarom vraagt. De voorwaarden voor het recht op vergetelheid zijn:

Recht op een menselijke blik bij besluiten

Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming – dus zonder menselijke blik – tenzij sprake is van een van de uitzonderingen in de AVG. Centramed maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan moet Centramed op dat moment stoppen met het verwerken van deze gegevens. Alleen als er dwingende gerechtvaardigde gronden aangevoerd kunnen worden die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die te maken hebben met een rechtsvordering hoeft Centramed niet te stoppen met het verwerken van uw gegevens. Zolang nog niet duidelijk is of de gronden zwaarder wegen, mag Centramed de betreffende gegevens niet verwerken.

Centramed zal uw verzoek met betrekking tot een van bovengenoemde rechten beoordelen conform de privacywetgeving. Centramed zal u dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij in bijzondere omstandigheden met twee maanden verlengen, bijvoorbeeld in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Centramed ontvangt. Centramed zal u in dat geval informeren.

Recht op klagen

Bent u het niet eens met de manier waarop Centramed omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij Centramed en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website

Op de website van Centramed staan hyperlinks naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites waarnaar wordt doorgelinkt. Centramed draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de wijze waarop op deze websites wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacyverklaring van de site die u bezoekt. Centramed kan de teksten van deze website en dus ook van deze pagina aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina te raadplegen indien u de website van Centramed met enige regelmaat bezoekt. Centramed heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website van Centramed te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gebruiksgegevens van deze website kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Vragen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met (de functionaris gegevensbescherming van) Centramed via het e-mailadres privacy@centramed.nl of per post: postbus 7374, 2701 AJ, Zoetermeer. U kunt de functionaris gegevensbescherming ook telefonisch bereiken op nummer 070 – 301 7070.

Zoetermeer, december 2023