Alle artikelen

Nieuw: de Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA 2022)

8 februari 2023

Overhandiging_GOMA2022

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 februari 2023 heeft de heer Victor Geskes, bestuurslid van De Letselschade Raad de nieuwe Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid van de Permanente Commissie GOMA, in ontvangst genomen.

De Permanente Commissie GOMA is het overlegorgaan waar letselschadebranche en zorgsector elkaar ontmoeten. De focus van de PC GOMA heeft de laatste jaren gelegen op de herziening van de GOMA 2010 en dit heeft geleid tot een nieuwe GOMA 2022.

De GOMA 2022

De GOMA 2022 gaat over het goed omgaan met medische incidenten; een correcte en passende aanpak onmiddellijk na het bekend worden van het incident. Door zoveel mogelijk te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking, wil de GOMA 2022 bewerkstelligen dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident.

Alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten ondersteunen de GOMA 2022.

Herziening van de GOMA 2010 was noodzakelijk

In de periode na de publicatie van de GOMA 2010 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding gaven om de inhoud van de gedragscode te herzien:

  1. Het beleid van zorgaanbieders en de aandacht voor ‘openheid in de zorg’ is sterk toegenomen;
  2. Ontwikkelingen in de wetgeving, zoals de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de wetgevingsontwikkelingen in de AVG, de Wgbo en de ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak.
  3. Ontwikkelingen in de verzekeringspraktijk, waar zorgaanbieders in samenspraak met hun aansprakelijkheidsverzekeraar, een steeds grotere eigen rol spelen bij het beoordelen en afhandelen van verzoeken om schadevergoeding.

Deze ontwikkelingen hebben, na een zorgvuldig consultatie- en overlegtraject, geresulteerd in de GOMA 2022.

De GOMA 2022 treedt per 1 maart 2023 in werking voor de gehele sector.

Andere artikelen