Alle artikelen

Persbericht Centramed: een sterke onderlinge, gericht op verbinding en versnelling

11 april 2022

Medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 1.580.000. Centramed laat zien over ruim voldoende solvabiliteit te beschikken; deze is gestegen van 168% in 2020 naar 173% in 2021. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2021 bekendgemaakt.

Centramed verzekert sinds 1994 haar leden (2021: 82 leden), bestaande uit universitaire medische centra, ziekenhuizen, ggz-instellingen, zelfstandige klinieken, laboratoria en andere zorginstellingen, voor de risico’s op het gebied van medische aansprakelijkheid. Met haar 62 medewerkers (53 FTE) heeft Centramed in 2021 € 22,2 miljoen omzet gerealiseerd.

Leonhard van Dijk, directievoorzitter: “Evenals in het voorgaande jaar speelde in 2021 opnieuw de COVID-19-pandemie een grote rol in een ieders leven. Inmiddels zijn mensen, organisaties en de maatschappij beter ingespeeld op de situatie. Ondanks deze ontwikkelingen is 2021 door veel zorginstellingen en hun medewerkers alsnog zwaarder ervaren dan het eerste COVID-19-jaar. Daar waar in aanvang veel begrip voor de zorg was en er een zeker saamhorigheidsgevoel heerste, is dat het afgelopen jaar anders geweest. Zorginstellingen blijven hun uiterste best doen om de zorg kwalitatief op een hoog niveau te houden, er worden nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd en de veerkracht van onze zorgverleners is wederom groot. Graag wil ik dan ook aandacht schenken aan alle zorgmedewerkers die bij onze leden en andere zorginstellingen in Nederland werkzaam zijn. Namens Centramed: dank voor jullie niet aflatende zorg en inzet!

Sterke positie
Voor Centramed was 2021 wederom een goed jaar. De solvabiliteit is toegenomen naar 173% bij een resultaat van € 1,6 miljoen. Er is sprake van een adequaat reserveringsbeleid en een adequate premiestelling. De ingezette strategie heeft de Onderlinge versterkt, wat ook geïllustreerd wordt door het feit dat alle leden per 1-1-2022 verlengd hebben. Daarnaast is het ledenbestand per 1-1-2022 gegroeid met twee nieuwe leden.

Een grote en sterke onderlinge is profijtelijk voor alle leden. Daarom is de focus op onze leden het belangrijkste speerpunt van Centramed. Wij vergroten onze relevantie door een actieve benadering en door in te spelen op de behoeften van de leden. In een concurrerende markt heeft Centramed een sterke propositie met steeds meer keuzemogelijkheden, waaronder de uitgebreide WMO-dekking (Wet Medisch Wetenschappelijk onderzoek met Mensen) voor nakomelingen.

De afgelopen zes jaar heeft Centramed een positief resultaat behaald, wat stemt tot tevredenheid. Door het onderlinge karakter blijft dit positieve resultaat ter beschikking van de leden. Voor onze leden zijn we een solvabele en solide verzekeraar van medische aansprakelijkheid in Nederland, met de meerwaarde van een onderlinge waarborgmaatschappij.

Claimontwikkeling
De premiesstelling voor het jaar 2021 is passend geweest. Het totale aantal nieuwe claims is in 2021 uitgekomen op 567 (2019: 698) waarbij de last in euro’s zich conform verwachting heeft ontwikkeld. Wat betreft de oudere jaren is sprake van adequate voorzieningen; er is sprake van een overschot ten opzichte van de verwachte uitkeringen. In 2021 is verder ingelopen op het aantal openstaande dossiers en is de afwikkelingsduur van de binnenkomende dossiers in lijn met afgelopen jaren verder teruggebracht. De strategie van Centramed om claims sneller en laagdrempeliger af te handelen, werpt zijn vruchten af.

Vooruitblik
We zetten onverminderd in op het versnellen van de afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims. Vanuit leden en claimanten is er steeds meer roep om snelle duidelijkheid over de uitkomst van een claim. Wij zoeken nadrukkelijk de dialoog met belangenbehartigers en andere stakeholders in de markt om deze versnelling samen te realiseren. We stimuleren samenwerking in een netwerk, omdat het claimproces meer omvat dan alleen het afhandelen van een claim. Het komen tot een eerlijke oplossing is ons doel.

Centramed houdt in 2022 de focus op haar leden, maar we gaan ook op zoek naar nieuwe leden in alle segmenten van de zorg. Ook blijven we een toonaangevende rol spelen bij de diverse letselschadeplatformen en stappen voorwaarts zetten bij initiatieven op het gebied van een voortvarendere afwikkeling van medische aansprakelijkheidsclaims en openheid in de zorg. Daarnaast maken wij ons sterk om in 2022 een nieuwe GOMA te realiseren, die op draagvlak kan rekenen bij alle betrokken partijen. We zien het jaar met vertrouwen tegemoet.

 

 Einde persbericht

================================================================================================================================================

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Centramed verzekert zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid en neemt hen de zorg van afwikkeling van schadeclaims uit handen. We zijn een onderlinge waarborgmaatschappij en daar zijn we trots op. We werken voor én met onze leden, we werken zonder winstoogmerk en met hart voor de betrokken zorgverleners én patiënten. Kijk voor meer informatie op www.centramed.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Lamens, communicatieadviseur, via 06 – 5117 33 67 of chantal.lamens@centramed.nl.  

Andere artikelen