Alle artikelen

Patiënten en nabestaanden hebben geen recht op inzage in incidenten- of calamiteitenrapport

14 februari 2023

Rechter_hamer_weegschaal

Redacteur: Margot van Beurden, advocaat bij Centramed.

In zijn arrest van 10 februari 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een patiënt of nabestaande geen recht heeft op inzage in een door de zorgaanbieder opgesteld rapport naar aanleiding van een incident of calamiteit.

Aanleiding daartoe was een suïcide van een patiënt in een GGZ-instelling. Zijn ouders wilden weten wat er precies was gebeurd en zij vorderden inzage in het interne incidentenrapport dat door de instelling was gemaakt voor interne kwaliteitsdoeleinden. Zowel de rechtbank als het hof oordeelden dat de ouders (als nabestaanden) een dergelijk inzagerecht niet hebben. De rapporten vallen onder het interne kwaliteitssysteem (het ‘interne incidentenregister’) dat zorgaanbieders op grond van de Wkkgz (art. 7 lid 2) moeten hebben en dit register is niet toegankelijk voor derden (art. 9 lid 6 Wkkgz).

De Advocaat-Generaal adviseerde in zijn conclusie een uitzondering op deze beschermingsbepaling te maken voor gegevens met betrekking tot een calamiteit. Met andere woorden, indien sprake is van een calamiteit (een incident in de zorgrelatie met ernstige schade of overlijden tot gevolg) dan hebben een patiënt of nabestaanden wel recht op inzage in het interne rapport.

De Hoge Raad heeft dit advies echter niet opgevolgd. Een patiënt of nabestaande heeft geen recht op inzage in het interne incidentenregister van een zorgaanbieder, ook niet als sprake is van een calamiteit. Het algemeen belang van het intern veilig kunnen melden van incidenten over de zorgverlening en de toegankelijkheid hiertoe weegt zwaarder dan het individuele belang van een patiënt en/of diens nabestaande om informatie te verkrijgen uit het incidentenrapport.

Daarmee is nu, na de rechtbank en het hof, ook door de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat een patiënt of nabestaande geen recht heeft op inzage in een intern rapport opgemaakt naar aanleiding van een incident of calamiteit in de zorgrelatie. Dit neemt overigens niet weg dat veel zorgaanbieders een incidenten- of calamiteitenrapport in het kader van openheid en transparantie wel delen met patiënten of diens nabestaanden. Bovendien heeft een zorgaanbieder op grond van art. 10 lid 3 Wkkgz de verplichting om een patiënt of diens nabestaande te informeren over incidenten in de zorgrelatie. Dat betekent dat de patiënt of nabestaande wel degelijk informatie ontvangt over een incident of calamiteit. Inzage in een intern rapport kunnen zij echter niet afdwingen.

Andere artikelen