Alle artikelen

Centramed: leden worden beloond voor sterke financiële positie

11 april 2023

Voorzijde_Jaarverslag

Persbericht

Centramed: leden worden beloond voor sterke financiële positie

Zoetermeer, 11 april 2022 – Medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed heeft 2022 afgesloten met een positief onderliggend resultaat van € 1,5 miljoen. Dit resultaat draagt bij aan de solvabiliteit van 218%, de sterkste kapitaalspositie uit de historie van de onderlinge. Het maakt de weg vrij om de kapitaalsposities van haar leden te verlagen. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 april 2023 bekendgemaakt.

Centramed verzekert sinds 1994 haar leden bestaande uit universitaire medische centra, ziekenhuizen, ggz-instellingen, zelfstandige klinieken, laboratoria en andere zorginstellingen, voor de risico’s op het gebied van medische aansprakelijkheid. De strategische koers blijft gericht op het verder versterken van de Onderlinge, wat geïllustreerd wordt door het feit dat het ledenbestand wederom is gegroeid.

Leonhard van Dijk, directievoorzitter: “Centramed heeft door de nauwe band met haar leden van dichtbij gezien hoe gedreven de bestuurders en medewerkers van de zorginstellingen zijn. Om de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten en cliënten, maar ook om naar oplossingen te zoeken bij steeds complexere vraagstukken in de zorg. Tijdens de pandemie werd de noodzaak tot verdere samenwerking tussen zorginstellingen groter en deze is nog altijd onverminderd aanwezig. Door samenwerking in de zorgketen kunnen de grote uitdagingen worden aangepakt, zoals de toegenomen druk op de zorg. Centramed wil daarbij de vertrouwde partner zijn.

Wij willen opnieuw onze dank en waardering uitspreken naar alle mensen die werkzaam zijn in de zorg. Zij staan dag in dag uit klaar voor hun patiënten en cliënten en werken aan oplossingen voor de uitdagingen waarmee de zorg in Nederland wordt geconfronteerd.”

Sterke financiële positie
Centramed heeft in 2022 een sterke financiële ontwikkeling doorgemaakt en bevindt zich in een goede uitgangspositie. De solvabiliteitsratio – waarvan de norm op 150% en het streven op 175% ligt – is met 45%-punt gestegen naar 218% (2021: 173%). Aan deze ontwikkeling liggen enerzijds de gestegen rente en anderzijds het positieve verzekeringstechnische resultaat ten grondslag.

In 2022 is het verzekeringstechnische resultaat uitgekomen op € 3,4 miljoen positief. Door adequate premiestelling en schadelastbeheersing, is zowel in het meldjaar 2022 als in de oudere jaren sprake van een positieve ontwikkeling van de schadelast.

Door de turbulentie op de financiële markten zijn tijdelijke ongerealiseerde beleggingsresultaten ontstaan ter grootte van € 3,8 miljoen negatief. Deze worden in de jaarrekening direct als verlies getoond, waardoor het jaarrekeningresultaat uitkomt op € 1,3 miljoen negatief. Gecorrigeerd voor deze tijdelijke ongerealiseerde waardedaling van de vastrentende beleggingen, is een onderliggend resultaat behaald van € 1,5 miljoen positief.

Door deze ontwikkelingen is Centramed ultimo 2022 ruim gekapitaliseerd. Het aanwezige solvabiliteitsvermogen (Solvency II) is in 2022 gestegen met € 3,6 miljoen naar € 45,8 miljoen. Dit maakt de weg vrij om de kapitaalsposities van haar leden te verlagen. Hiermee wordt onderstreept dat Centramed al bijna 30 jaar lang een solide en betrouwbare verzekeraar is van medische aansprakelijkheid in de Nederlandse markt.

Claimontwikkeling
Na twee achtereenvolgende jaren van daling, zien we in 2022 een lichte stijging van het aantal claims: 635 nieuwe claims in 2022 ten opzichte van 567 in 2021. Dit is onder andere het gevolg van het einde van de beperkende maatregelen tijdens het COVID-19-tijdperk.

De afgelopen jaren heeft Centramed veel aandacht besteed aan  de langlopende dossiers. Centramed heeft met name goede ervaringen opgedaan met mediation bij het afhandelen van deze dossiers. Vaak is deze wijze van het regelen van een schadeclaim prettiger voor de patiënt en mediation leidt sneller tot een oplossing.

Vooruitblik
Ook in 2023 zetten we onverminderd in op het versnellen van de afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims. Vanuit leden en patiënten is er steeds meer roep om snelle duidelijkheid over de uitkomst van een claim. Wij benadrukken het belang van dialoog met belangenbehartigers en andere stakeholders om deze versnelling samen te realiseren. We stimuleren samenwerking in de zorgketen, omdat het claimproces meer omvat dan alleen het afhandelen van een claim. Het komen tot een eerlijke oplossing is ons doel.

Om onze leden nog meer gebruik te laten maken van onze deskundigheid, breiden wij in 2023 ons dienstenaanbod uit. Deze diensten, die onze kennis nog verder ontsluiten en die we via nieuwe wegen naar onze leden brengen, worden aangeboden door onze in 2022 opgerichte dochter: Centramed Diensten B.V.

Einde persbericht

==================================================================================

Lees het volledige jaarverslag 2022

Andere artikelen