Alle artikelen

Centramed in Skipr

15 oktober 2019

Centramed in Skipr
Op 12 en 18 september jl. zijn er twee artikelen gepubliceerd in de online nieuwsbrief van Skipr daily over medische aansprakelijkheid. Eén artikel gaat over de hoogte van medische claims; deze zijn bijna drie keer zo hoog als tien jaar geleden. Het andere artikel gaat over de kosten van deze claims. Het aantal medische claims neemt toe en zijn steeds hoger, waardoor het eigen risico en de verzekeringspremie voor ziekenhuizen ook omhoog gaan.

Op 20 september jl. verscheen er een derde artikel dat de NVZ de sterk gestegen kosten die ziekenhuizen kwijt zijn aan medische claims ‘zeer zorgelijk’ vindt.

Centramed heeft haar medewerking verleend aan de eerste twee artikelen. Aangezien deze artikelen niet het volledige standpunt van Centramed weergeven, hieronder een korte uiteenzetting van onze visie op deze ontwikkelingen door Ageeth Bakker, scheidend directievoorzitter van Centramed.

Centramed: deskundig in medische aansprakelijkheid
Al 25 jaar verzekert Centramed zorgverleners van ziekenhuizen, ggz-instellingen en overige instellingen voor medische aansprakelijkheid.

Trends en ontwikkelingen
Er is de afgelopen jaren een aantal trends en ontwikkelingen waar te nemen op het gebied van medische aansprakelijkheid. Er ontstaan andere vormen van samenwerking om de patiënt beter te helpen en de rol van technologie in de behandeling wordt steeds groter. Naast deze ontwikkeling zien we een terugtredende overheid waardoor de schadelast toeneemt. Gevoed met de trend van individualisering, de mondigheid en verwachtingen van de patiënt verharden de standpunten.

Ageeth Bakker: “Centramed wil een tegengeluid bieden tegen de verharding van standpunten en de kosten voor medische aansprakelijkheid beheersen. Dit kunnen we echter niet alleen en daarom zoeken wij proactief de verbinding met ketenpartners om de mogelijkheden te onderzoeken hoe we het proces van medische aansprakelijkheid beter, sneller en eerlijker kunnen regelen.”

Door eerder de dialoog aan te gaan met de patiënt en de belangenbehartiger, worden langslepende procedures, hoog oplopende conflicten en de daarmee gepaard gaande kosten voorkomen. Mede hierdoor hebben de patiënt en de zorgverlener eerder duidelijkheid. Nu duurt het gemiddeld twee à tweeëneenhalf jaar voordat er een claim is afgehandeld. De ambitie van Centramed is om dit over vijf à tien jaar, voor het merendeel van de claims, drie maanden te laten zijn.

Premie en eigen risico
Behalve een vaste jaarlijkse premie hebben ziekenhuizen ook een eigen risico, dat afhankelijk is van hun eigen schadeverloop. Een groot deel van de klachten en de kleine claims komt ten laste van dit eigen risico en worden door de ziekenhuizen zelf afgehandeld. Een ontwikkeling die Centramed ondersteunt, want dit komt ten goede aan korte doorlooptijden en dat is beter voor alle betrokken partijen. Bij grote claimbedragen of veel claims, zal de schadelast hoger zijn dan het eigen risico en komt het ten laste van Centramed.

Medische aansprakelijkheid verzekerbaar houden
“We realiseren ons al te goed dat budgetten onder druk staan in de zorg. Daarom wil Centramed medische aansprakelijkheid verzekerbaar houden en meer toegevoegde waarde creëren bij het voorkomen van claims. Ook willen we onze leden ondersteunen bij het oplossen van kleinere claims in de keten, door middel van opleiding, training en begeleiding”, aldus Ageeth Bakker.

Andere artikelen