Eerste Hulp Bij Incidenten (EHBI)

impactEen medisch incident heeft impact op alle betrokkenen. De impact van een medisch incident laat zich primair voelen in het leven van de getroffen patiënt/cliënt en zijn naasten. Echter, ook de betrokken medisch specialisten en andere zorgverleners kunnen lijden a.g.v. een medisch incident. Zij zijn vaak aangeslagen en voelen zich persoonlijk verantwoordelijk. Direct na een incident zijn vaak nog niet alle mogelijke oorzaken en gevolgen bekend. Volgens zowel de GOMA als de nieuwe wet Wkkgz moeten fouten zo snel mogelijk met de patiënt/cliënt worden besproken.

Het eerste 'disclosure' gesprek
Een patiënt/cliënt heeft recht op te weten wat er is gebeurd, zeker als er iets is misgegaan. Patiënten hebben behoefte aan eerlijke en open informatie en zo nodig excuses. Onvoldoende communicatie en nazorg kan leiden tot escalatie en uiteindelijk het indienen van een claim. Het goed voeren van dit eerste gesprek, het disclosure gesprek, is dan ook van cruciaal belang voor het vervolgtraject: als er openheid van zaken wordt gegeven en een excuus wordt aangeboden, dan vermindert voor de patiënt en diens naasten de emotionele impact van het incident. Het open en eerlijk communiceren over een (vermeende) incident is echter lastig omdat de zorgprofessional op dat moment zelf onderdeel uitmaakt van het slechte nieuws. 

(H)erkennen impact alle betrokkenen
De impact voor zowel de betrokken zorgverleners als de betrokken patiënt is nog groter als het contact tussen hen na het incident niet goed is. Genoeg reden dus om zorgverleners tijdig voor te bereiden op het gesprek met de patiënt en diens naasten. Zorgverleners (h)erkennen zelf de impact van een ingrijpende gebeurtenis niet altijd. Het is dan ook van belang dat zij proactief worden aangemoedigd om over een incident te praten en zo nodig hulp te zoeken (binnen hun vakgroep, ziekenhuis, beroepsvereniging of ergens anders).

Adequate opvang en nazorg
Centramed het belangrijk dat er binnen de instellingen aandacht is voor de georganiseerde opvang en nazorg van zowel patiënten als zorgverleners. Centramed biedt zorginstellingen en zorgverleners ondersteuning bij het voorkomen en het adequaat omgaan met incidenten via EHBI (Eerste Hulp Bij Incidenten). Hiertoe hebben we een aantal handvatten ontwikkeld voor zorgverleners, onder andere door de GOMA-app, de film "Met lood in de schoenen" en workshops en trainingen over het belang van openheid en de GOMA.

EHBI-training, 24-uurs service
Om onze leden te helpen het vertrouwen tussen patiënt en de zorgverlener te herstellen heeft Centramed samenwerking gezocht met het landelijk netwerk van ervaren trainers van Training in Praktijk. In de EHBI-training komt de trainer zo nodig binnen 24 uur na aanvraag naar de zorgverlener toe (hoeft níet perse 24 uur na het betreffende incident). De benodigde vaardigheden trainen voordat een incident heeft plaatsgevonden behoort dus ook tot de mogelijkheden. Zie ook meer informatie bij links.