Versnelling claimafhandeling

In de afgelopen jaren is de doorlooptijd van de afhandeling van schadeclaims sterk gereduceerd. Hoe hebben wij dat gerealiseerd?

De GOMA
In 2010 trad de gedragscode medische aansprakelijkheid (GOMA) in werking, waarin zorginstellingen en zorgverleners, patiënten, belangenbehartigers en verzekeraars afspraken hebben gemaakt voor meer openheid en snellere afhandeling van schadeclaims. Het is in ieders belang om de looptijd van letselschadedossiers zo veel mogelijk terug te dringen. "Het offensief dat we toen als Centramed met onze leden hebben ingezet, werpt zijn vruchten af", zo concludeert Centramed-directeur Barbara Stam. Centramed houdt zich aan de GOMA-beginselen en wij laten ons daar ook jaarlijks op toetsen (zie ook de GOMA-audit).

Effect maatregelen
In het verlengde van de GOMA-afspraken breidden wij onze binnendienst uit. Bovendien werden interne processen aangepast, medewerkers extra getraind en ervaren schaderegelaars aangetrokken om direct en persoonlijk contact met de patiënt mogelijk te maken. Ook zochten wij belangrijke partijen in de letselschademarkt op om betere procesafspraken te maken. De termijn waarbinnen aansprakelijkheid moet worden beoordeeld, is in de GOMA drie maanden. Indien binnen drie maanden na melding bij Centramed geen standpunt kan worden ingenomen, wordt een tussenbericht gestuurd. Inmiddels worden de schade behandelaren automatisch geattendeerd op het bijna verstrijken van termijnen. Ook patiënten en hun belangenbehartigers spelen een rol bij het snel(ler)behandelen van schadeclaims, zoals het tijdig toesturen van een onderbouwde aansprakelijkstelling en een medische machtiging.

Daling langlopende schades
Eind 2014 hebben we het aandeel dossiers ouder dan drie jaar nog verder weten terug te brengen. Eind 2010 was nog een derde van onze dossiers ouder dan 3 jaar. Nu minder dan een kwart (22%).

  1. In ongeveer de helft van de schades ouder dan drie jaar zijn wij bezig met het regelen van de schade of is er al een regeling getroffen. Dat kan een eindregeling zijn met de patiënt of een gedeeltelijke regeling waarbij partijen nog in afwachting zijn van een geneeskundige eindtoestand.
  2. Een deel van die schades is ook definitief met de belanghebbende geregeld, maar hebben wij nog discussie met een regresnemer, zoals een werkgever, een ziektekostenverzekeraar of bijvoorbeeld het UWV. Het kan ook zijn dat wijzelf de schade willen verhalen op een aansprakelijke partij.
  3. In de andere helft van de schades ouder dan drie jaar is er nog discussie over de aansprakelijkheid.
  4. In iets meer dan 30% van de lopende schades ouder dan drie jaar, gaat het om schades aan jeugdigen jonger dan 18 jaar. De zorgvuldigheid verlangt dat we meerderjarigheid afwachten.