GOMA audit

Voor een zo goed mogelijke behandeling van claims houdt Centramed zich aan wetten en gedragsregels zoals de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en de GOMA ( Gedragscode Openheid medische Incidenten, betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid). De GOMA is medio 2010 opgesteld door vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder Centramed. In deze gedragscode staan 19 aanbevelingen voor meer openheid en een snellere en betere afwikkeling van schadeclaims. De aanbevelingen zijn gericht op alle bij incidenten en schadeclaims betrokken partijen. Centramed streeft naar een voortvarende behandeling van claims conform de GOMA.

GOMA deel A: Adequaat reageren op incidenten
De aanbevelingen in Deel A van de GOMA (aanbeveling 1 t/m 9) zijn gericht op de relatie tussen de zorginstelling/zorgverlener en de patiënt. Het open en eerlijk communiceren met patienten en zo nodig aanbieden van excuses na een incident vindt Centramed van groot belang. Al voor de GOMA stimuleren wij openheid. Om zorginstellingen en zorgverleners hierbij te ondersteunen hebben wij diverse activiteiten en instrumenten ontwikkeld. Naast presentaties, trainingen en workshops hebben we ook de film 'Met lood in de schoenen...', en GOMA-app ontwikkeld.

GOMA deel B: snelle afhandeling schadeclaims
Deel B van de GOMA bevat 10 aanbevelingen gericht op patiënten en vooral hun belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars. Hierin staan onder andere aanbevelingen over de informatievoorziening bijv. over wat een patiënt kan en mag verwachten en over de termijn waarbinnen een oordeel over de aansprakelijkheid gegeven moet worden.

Jaarlijkse GOMA-audit
Centramed houdt zich aan de GOMA-beginselen en toetst daar jaarlijks op. In 2016 vond de toetsing plaats door auditor BDO in opdracht van De Letselschaderaad.

Uit de audit blijkt dat Centramed het gedachtegoed van de GOMA in haar beleid en werkwijzen centraal stelt. Er wordt zoveel mogelijk gehandeld in de geest van de GOMA. Letselschadezaken worden adequaat opgepakt en behandeld, de communicatie is helder en transparant, en benadeelden worden persoonlijk en respectvol bejegend. Dit blijkt enerzijds uit de gehouden interviews en anderzijds uit de toets op het zelf uitgevoerde dossieronderzoek.
Centramed voert de werkzaamheden uit binnen de kaders en aanbevelingen van de GOMA en heeft hiervoor de benodigde beleidsdocumenten, procedures en checklists opgesteld.

Verbeterpunten
Het zorgvuldig en snel(ler) afhandelen van schadeclaims en de doorlooptijd blijven punten van aandacht. Sinds medio 2014 werkt Centramed met een nieuw schadebehandelingssysteem waardoor we de voortgang nog beter kunnen monitoren. Inmiddels worden de schade behandelaren automatisch geattendeerd op het bijna verstrijken van termijnen. De termijn waarbinnen aansprakelijkheid moet worden beoordeeld, is in de GOMA drie maanden. Centramed moet geregeld een tussenbericht sturen bij drie maanden na melding bij Centramed omdat nog niet alle gegevens beschikbaar zijn.

Ook patiënten en hun belangenbehartigers spelen een rol bij het snel(ler)behandelen van schadeclaims. Uit de laatste GOMA-audit bleek dat in de correspondentie van Centramed aan de patiënt of diens belangenbehartiger vaak niet expliciet verwezen wordt naar de GOMA. 

Bij de ontvangstbevestiging aan de patiënt/cliënt sturen wij standaard onze folder 'Uw schadeclaim, ook onze zorg' mee. Hierin vindt de patiënt informatie over de behandeling van medische aansprakelijkheidsclaims en wat zij van ons kunnen verwachten. Onder andere dat Centramed werkt volgens de GOMA. Bovendien wijzen we de patiënt erop dat ze meer informatie kunnen vinden op onze website. Op onze site hebben we bij Patiënten & schadebehandeling informatie opgenomen over welke acties van patiënten verwacht mogen worden, zoals het tijdig toesturen van een onderbouwde aansprakelijkstelling en een medische machtiging. Sinds begin 2017 wordt naast het standaard meesturen van onze folder bij de ontvangstbevestiging aan de patiënt/cliënt en verwijzing naar onze website ook expliciet in de correspondentie vermeld dat Centramed werkt conform de GOMA.