De wereld verandert snel

De markt waar wij ons in bevinden ook

9 september 2019 - Leestijd 10 - 15 minuten

Confetti

25 jaar Centramed

Vandaag bestaat Centramed precies 25 jaar. We zijn trots op ons jubileum en willen dat graag met u delen. Als u de teksten leest en de foto’s en het filmpje bekijkt, wordt u meegenomen in een tijdmachine waar verleden, heden en toekomst samenkomen. De wereld verandert snel; de markt waar wij ons in bevinden ook. We weten dat er verbeteringen in het proces van medische aansprakelijkheid mogelijk zijn. We zien kansen en we leveren daar graag onze bijdrage aan. Als verbindende factor om met respect voor alle betrokken partijen te zorgen voor een eerlijke oplossing bij letselschade in de zorg.

Centraal Beheer kantoorgebouw

Hoe het allemaal
begon …

Verleden

Medio jaren negentig van de vorige eeuw voerde de wetgever de centrale aansprakelijkheid in voor zorginstellingen. Sindsdien zijn zorginstellingen aansprakelijk voor alle verrichtingen die ‘binnen zijn muren’ plaatsvinden. De patiënt hoeft niet meer uit te zoeken welke persoon fout heeft gehandeld; dit is de verantwoordelijkheid van de zorginstelling waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Voor de patiënt is het dus makkelijker geworden een claim in te dienen.

In die tijd was er al sprake van een stijgende schadelast bij verzekeringen die dekking boden voor medische aansprakelijkheid. Commerciële verzekeraars waren bang voor ‘Amerikaanse toestanden’ en een onbeheersbare schadelast (op dat punt is er weinig veranderd). Dit alles had tot gevolg dat de commerciële verzekeraars zich terughoudend opstelden ten aanzien van het verzekeren van medische aansprakelijkheid.

Centraal Beheer Schadeverzekeringen N.V. en Stichting Maria Ziekenhuis uit Tilburg besloten de aansprakelijkheid van medische professionals op een andere manier te regelen. Op 9 september 1994 was de oprichting van Centramed een feit. Met als doel om de aangesloten leden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te bieden.

Naast ziekenhuizen zijn vanaf 2001 ook ggz-instellingen en overige instellingen lid geworden, omdat ook zij merkten dat het risico moeilijker verzekerbaar werd bij commerciële verzekeraars.

Grafiek aantal leden Centramed
Aad Kolthof, Staffunctionaris F&I
Saxenburgh Groep

In de afgelopen vijf tot tien jaar heeft Centramed een flinke professionaliseringsslag gemaakt.De invloed van de leden is overduidelijk toegenomen, er wordt beter geluisterd en daardoor worden leden ook ‘als vanzelf’ zelf actiever binnen de onderlinge.

En als ik het woord ‘onderlinge’ gebruik dan is dat voor mij wel het sleutelwoord. De kracht van Centramed schuilt volgens mij juist in het feit dat het een onderlinge is. En de onderlinge beweegt juist door de expertise en inbreng van haar leden in de volle breedte van de ziekenhuiskaart van Nederland.

Uitspraken zoals ‘groot geworden door klein te blijven’ of zoals we bij de Saxenburgh Groep zelf zeggen ‘zorg dichterbij beter’ zouden ook zomaar bij Centramed kunnen passen.

Centramed:
van 1994 tot
2015

  • 1994
  • 2000
  • 2005
  • 2006
  • 2015
1994 Oprichtingsakte Centramed

1994

Van 1994 tot 2000 wordt de hele organisatie en administratie door Centraal Beheer in Apeldoorn uitgevoerd. In 1999 besluit het bestuur om de organisatie en administratie onder te brengen bij Nationale-Nederlanden.

Volgend jaartal
Oud archief

2000

Vanaf 2000 voert Nationale-Nederlanden de werkzaamheden uit, via een samenwerkingsovereenkomst. De coördinatie verloopt via de Service Unit Centramed. De behandeling van de claims wordt verzorgd door schadebehandelaars van Nationale-Nederlanden.

Volgend jaartal
Imagine John Lennon plein

2005

In 2005 wordt de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met Nationale-Nederlanden aangekondigd. Centramed beraadt zich over hoe verder te gaan met de organisatie.

Volgend jaartal
Centramed Pand Voorburg

2006

Met ingang van 1 januari 2006 is Centramed een zelfstandige organisatie. Medewerkers treden in dienst. Centramed vestigt zich aan de Appelgaarde 4 in Voorburg.

Volgend jaartal
Centramed Pand Zoetermeer

2015

Samen met onder andere het Verbond van Verzekeraars en de KNMG reageert Centramed in 2014 en 2015 op het wetsvoorstel voor kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Eind 2015 wordt deze wet (Wkkgz) aangenomen.

In het laatste kwartaal van 2015 verhuist Centramed van Voorburg naar de Maria Montessorilaan 9 in Zoetermeer.

Volgend jaartal
Wegwijzer in zonsondergang

Waar staan we
nu?

Heden

Op het gebied van medische aansprakelijkheid is een aantal trends en ontwikkelingen waar te nemen: er ontstaan andere vormen van samenwerking om de patiënt beter te helpen; de rol van technologie in de behandeling wordt steeds groter. Gevoed door trends als individualisering, een terugtredende overheid en de maakbaarheid van de samenleving nemen de mondigheid en verwachtingen van de patiënt toe.

Een zaak kan zo maar heel langlopend worden, met een voor alle partijen onzekere uitkomst. Inmiddels heeft Centramed veel ervaring met alternatieve geschillenoplossingen, zoals mediation. Recentelijk is er op deze wijze een claim afgesloten, waarbij alle partijen blij waren met de uitkomst. Ondanks dat de pijn niet kan worden weggenomen, kan de patiënt de toekomst wel weer met vertrouwen tegemoet zien.

Door deze ontwikkelingen komen de beheersbaarheid en betaalbaarheid van aansprakelijkheid en het gevoel van solidariteit verder onder druk te staan. Centramed ziet oplossingen in het vergroten van samenwerking en persoonlijke aandacht, het delen van kennis en data en het gezamenlijk ontwerpen van een meer slagvaardig proces rondom medische aansprakelijkheid.

Centramed is een organisatie met voldoende financiële zekerheid. Dat blijkt uit de jarenlange positieve resultaten. In de recente geschiedenis was alleen 2015 een slecht jaar. Dat jaar heeft ons nog alerter gemaakt en een impuls gegeven aan de ontwikkeling van de organisatie.

De financiële zekerheid is ook van belang voor internationale herverzekeraars. Hierdoor zijn zij bereid om Centramed een herverzekering aan te bieden. In verhouding tot andere Europese landen is de schadelast in Nederland nog beheersbaar.

Diagram Resultaten Centramed 2003-2018

Zorginstellingen worden steeds professioneler en hebben aandacht voor patiënttevredenheid. Klachten en kleinere claims die patiënten indienen, worden steeds vaker door de zorginstelling zelf opgelost. Centramed vindt dit een goede ontwikkeling en ondersteunt zorginstellingen hierbij.

Mevrouw mr. R.P.M. van der Avort-Lier MHA, hoofd juridische zaken
Mevrouw mr. A.J.G.M. Janssen, ziekenhuis jurist
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Anke en ik zijn van mening dat Centramed een echte partner is in medische aansprakelijkheid! Vriendelijke, professionele, betrouwbare  medewerkers, die mee zijn gegaan in de tijd (bijv. over openheid en transparantie van claims).

Al 25 jaar heeft het bedrijf zich weten te handhaven in een uitermate moeilijke markt. Er is een groot verschil ten opzichte van de situatie 25 jaar geleden, toen het een onderdeel was van Centraal Beheer. De mensen die bij Centramed werken weten echt wat er speelt in de ziekenhuizen, zijn zeer betrokken bij de casuïstiek, hulpvaardig en hebben ook oog voor de emoties en gevoelens van de mensen die een claim neerleggen, zonder ook het belang van het ziekenhuis uit het oog te verliezen.

Centramed:
van 2017 tot
2024

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2024
Irene en Ageeth

2017

Tijdens de ledenvergadering op 9 maart 2017 is de nieuwe directie benoemd. Ageeth Bakker is directievoorzitter en Irene Heikens is directeur.

Volgend jaartal
Foto van tandwielen

2018

In 2018 komt er een advocaat in loondienst, is het team van ervaren personenschadespecialisten uitgebreid en de letselschade-experts starten met de opleiding tot NIVRE-expert. Het managementteam is versterkt met de komst van een IT-manager, een nieuwe manager Relatiebeheer en een tweede manager Schade.

Volgend jaartal
Logo KetenKracht - Samen het proces versnellen

2019

Op donderdag 20 juni 2019 organiseert Centramed het congres KetenKracht.

Op maandag 9 september 2019 bestaat Centramed 25 jaar.

Volgend jaartal
Foto van ballonnen

2024

Op maandag 9 september 2024 bestaat Centramed 30 jaar. Wij vieren de versnelling in de afhandeling van de claims op ons congres. Hier zijn ook patiënten bij aanwezig. Zij geven feedback waardoor het proces steeds wordt verbeterd.

Volgend jaartal
Verrekijker zonsopkomst

Een blik in de
toekomst

Toekomst

Centramed is blij met zoveel trouwe leden. Door al jaren met elkaar samen te werken, ontstaat er een vertrouwensband. Als elkaars sparringpartner worden kennis en ervaringen uitgewisseld, waar ook andere leden hun voordeel mee kunnen doen. Centramed heeft een gezonde financiële positie en kan hiermee financiële zekerheid aan haar leden geven. Uiteraard zijn nieuwe leden altijd welkom!

In de toekomst wordt samenwerken in de keten steeds belangrijker, bijvoorbeeld op het gebied van techniek, organisatie en financiën. Daarom zoeken we proactief de verbinding met ketenpartners. Dit hebben we vorm gegeven met ons congres KetenKracht (20 juni 2019). Het thema was ‘Samen het proces van medische aansprakelijkheid versnellen’, met als doel een eerlijke oplossing voor alle betrokken partijen te bereiken. Het proces is vaak ingewikkeld en kan lang duren, maar als alle schakels in de keten hun kracht bundelen, kan onze ambitie werkelijkheid worden. Centramed wil met alle partijen in de markt in gesprek, om samen de mogelijkheden te onderzoeken hoe we medische aansprakelijkheid beter, sneller en eerlijker kunnen regelen.

We realiseren ons maar al te goed dat budgetten onder druk staan in de zorg. Daarom wil Centramed  medische aansprakelijkheid verzekerbaar houden en meer toegevoegde waarde creëren bij het voorkomen van claims. Ook willen we onze leden ondersteunen bij het oplossen van kleinere claims in de keten, door middel van opleiding, training en begeleiding.

Met onze 25 jaar ervaring gaan we nog actiever onze kennis delen, innoveren en een adviserende rol innemen ten aanzien van onze leden. Ook zullen we financiële zekerheid blijven geven. We treffen adequate voorzieningen voor toekomstige ontwikkelingen en bewaken dat de oplossingen die we bieden niet ten koste gaan van de collectiviteit.

Samen met onze leden, partners, partijen in de markt en de overheid willen we het proces van medische aansprakelijkheid versnellen. De ambitie is om claims binnen drie maanden op te lossen.

Dankwoord

Centramed bedankt haar leden voor het vertrouwen in de organisatie en de prettige onderlinge samenwerking. Ook bedanken wij onze medewerkers en de Raad van Commissarissen voor hun inzet en toewijding. We blijven mooie initiatieven ontwikkelen met én voor onze leden. Daarnaast gaan we door met het beheersbaar houden van het risico van medische aansprakelijkheid, het voortvarend afwikkelen van schadeclaims, het delen van kennis en data en het voorkomen en beperken van schade.

Samen maken we het verschil!

Confetti