Zin & onzin over Centramed

Er verschijnen regelmatig berichten in de media over medische incidenten. Reden voor Centramed om veelgehoorde misverstanden hier tegen het licht te houden.

"Artsen mogen van hun verzekeraar geen excuses maken"

Het tegendeel is waar. Aansprakelijkheidsverzekeraars als Centramed moedigen artsen juist aan om snel en open met patiënten te spreken over medische incidenten. Centramed is er namelijk van overtuigd dat een goede communicatie tussen arts en patiënt helpt om het vertrouwen te herstellen. En àls er sprake is van een medische fout, is een goed en open contact tussen arts en patiënt van nog groter belang. Samen met onze leden streven wij naar een mensgerichte, actieve en zorgvuldige behandeling van schadeclaims conform de gedragscode GOMA. Centramed biedt zorginstellingen en zorgverleners ondersteuning bij het voorkomen en het adequaat omgaan met incidenten via EHBI (Eerste Hulp Bij Incidenten). Voor het stimuleren van meer openheid na medische incidenten hebben we naast presentaties en trainingen ook de film 'Met lood in de schoenen...' en de gratis GOMA-app ontwikkeld. Zie zorgverleners & openheid.


"Als de behandeling fout gaat, is de dokter aansprakelijk"

Zo zwart-wit ligt het niet en de boordeling van medische letselschade is vaak complex. Bij een behandeling is er helaas geen garantie op succes. Artsen hebben een eed afgelegd om te handelen naar beste kunnen en in belang van de patiënt. Ondanks die inspanningsverplichting kan er toch iets fout gaan. Dat betekent echter niet automatisch dat de arts fout heeft gehandeld. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een complicatie die helaas soms optreedt. De juridische maatstaf is of de arts heeft gehandeld op een manier die van een redelijk handelend en redelijk bekwame arts mag worden verwacht. Is er sprake van aantoonbaar verwijtbaar medisch handelen, dan is een arts uiteraard wel aansprakelijk.

"De aansprakelijkheidsverzekeraars stellen hun eigen regels op"
Het is de wetgever die de wettelijke regels heeft gemaakt. En die worden vervolgens aangevuld met uitspraken van rechters (jurisprudentie). Centramed dient zich, net als ieder ander in Nederland, aan die regels te houden. Alleen de wetgever kan besluiten de aansprakelijkheidsregels te veranderen. Bijvoorbeeld door een risicoaansprakelijkheid voor de arts in het leven te roepen of door de bewijslast om te draaien. Centramed kan en wil daar niet eigenmachtig van afwijken. Zij conformeert zich aan wet- en regelgeving en aan de gedragscode GOMA.

"Centramed stuurt niet het hele medische dossier door aan de patiënt maar houdt relevante stukken achter"
Centramed stuurt als regel nooit medische dossiers door aan patiënten. Het medische dossier wordt door de instelling aan de patiënt gestuurd. De patient moet toestemming geven aan de zorginstelling om de medische informatie aan Centramed te sturen. Centramed zit daar niet tussen, juist om te voorkomen dat een dergelijke gedachte kan ontstaan.

"De gedragscode GOMA is een wassen neus"
De GOMA is medio 2010 opgesteld door vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder Centramed. In deze gedragscode staan aanbevelingen voor meer openheid en een snellere en betere afwikkeling van schadeclaims. De claimafhandeling is sindsdien zichtbaar verbeterd. Verantwoordelijkheden, processtappen en deadlines van alle partijen zijn nu duidelijker. Veel patiënten hebben daar inmiddels de vruchten van geplukt, met snellere en transparantere afhandeling van hun claim. Maar het kan altijd beter, vindt Centramed. Werken de betrokken partijen beter samen, dan valt er tijdswinst te boeken. Bijvoorbeeld door goed onderbouwde verwijten en standpunten, eerder medische informatie uit te wisselen en waar mogelijk medische adviezen te overleggen.

"Centramed beschouwt alleen de zorginstelling als haar klant."
Zorginstellingen zijn de leden van de onderlinge waarborgmaatschappij Centramed en daarmee dus primair onze klant. Maar als een patient van een van onze leden aanspraak maakt op een schadevergoeding, dan is het in belang van onze verzekerden – en dus in ons belang – om die aanspraak zorgvuldig en voortvarend te behandelen. Zorginstellingen voelen zich immers niet alleen verantwoordelijk voor de zorg, maar ook voor de nazorg als het is misgegaan.

"Verzekeraars en zorginstellingen zijn zó met elkaar verweven, dat is twee handen op één buik"
Centramed is ooit door ziekenhuizen zelf opgericht om - zonder winstoogmerk! - de risico's te verzekeren die commerciële verzekeraars niet meer wilden verzekeren. Centramed is een 'onderlinge waarborgmaatschappij', dus de leden (de zorginstellingen) bepalen op hoofdlijnen het beleid. Centramed is verantwoordelijk voor correcte claimbehandeling. Wetgeving, gerechtelijke uitspraken en gedragscodes zijn daarbij leidend. Toezichthouders als De Nederlandse Bank volgen de handelwijze van verzekeraars op de voet. Om de schijn van verwevenheid te vermijden heeft Centramed enkele jaren geleden besloten om haar Raad van Commissarissen uit te breiden met toezichthouders van buiten de zorgsector. Zie ook de Governance Principes Verzekeraars.

"Centramed weigert medische adviezen en namen adviseurs te openbaren"
Medische adviezen over de gezondheidsgevolgen van een erkende fout worden gedeeld volgens het principe 'gelijk oversteken'. Advisering die voor de beoordeling van de aansprakelijkheid wordt ingewonnen, wordt niet gedeeld. Centramed geeft desgevraagd door wie de medisch adviseur is. Wij verlangen geen inzage in het overleg tussen een patiënt en zijn advocaat. Dat hoort omgekeerd ook zo te zijn: het overleg met onze verzekerde wordt beschermd door art. 6 EVRM. De inbreng van de medisch adviseur is onderdeel van dat overleg. Zie ook onze berichtgevingen over de transparantie van het medisch advies.