Schade behandelen en GOMA

 

brochure GOMAVoor een zo goed mogelijke behandeling van uw schadeclaim, is de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ opgesteld, kortweg de GOMA.

 

De GOMA is medio 2010 opgesteld door vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder Centramed. In deze gedragscode staan 19 aanbevelingen voor meer openheid en een snellere en betere afwikkeling van schadeclaims. De aanbevelingen zijn gericht op alle bij incidenten en schadeclaims betrokken partijen. Centramed streeft naar een voortvarende behandeling van claims conform de GOMA.

 

GOMA deel A: Adequaat reageren op incidenten

De aanbevelingen in Deel A van de GOMA (aanbeveling 1 t/m 9) gaan over het adequaat omgaan en reageren op incidenten door de  zorginstelling/zorgverlener. Open en eerlijke informatie en het zo nodig aanbieden van excuses is essentieel (zie ook Zorgverleners & openheid voor handvatten aan zorgverleners).

 

GOMA deel B: snelle afhandeling schadeclaims
Deel B van de GOMA bevat 10 aanbevelingen gericht op belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars. Ook zijn een paar aanbevelingen gericht op patiënten (bijvoorbeeld zorgen voor een duidelijk verwijt en ondertekenen medische machtiging)(zie ook Patienten & schadebehandeling). Een snelle en adequate schadebehandeling is in ieders belang

 

Informatie en kennismaking

De zorginstelling informeert de patiënt/naasten over het verdere verloop van de claimbehandeling en de eventuele melding bij Centramed. Binnen 2 weken bevestigt Centramed vervolgens de ontvangst van de aansprakelijkstelling en sturen wij onze folder toe aan de patiënt (Uw schadeclaim, ook onze zorg). Vaak bieden we de patiënt ook een kennismakingsgesprek aan. Bij een dergelijk gesprek kunnen patiënten uitgebreid hun verhaal doen en vragen stellen. Ook leggen wij de gang van zaken rondom de schadebehandeling uit.

 

Snelle afhandeling
Elke schadeclaim beoordelen we zorgvuldig, actief en mensgericht. Hoe lang dit duurt, is vooraf niet te zeggen. De beoordeling van medische schadeclaims is vaak complex. Er zijn veel partijen bij betrokken, die samen de snelheid van de afhandeling bepalen. Maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Conform de gedragscode GOMA streven wij naar een standpunt binnen 3 maanden na ontvangst van alle relevante gegevens. Mocht dat niet lukken, bijvoorbeeld door ontbreken van een machtiging of gegevens, dan sturen wij een tussenbericht. Ondanks dat we de doorlooptijd van schadeclaims de afgelopen jaren flink hebben teruggebracht, blijven we werken aan een versnelling van de claim afhandeling.


Meer weten?
Centramed biedt zorginstellingen en zorgverleners ondersteuning bij het voorkomen en het adequaat omgaan met incidenten. Daarnaast streven wij samen met onze leden naar een excellente behandeling van schadeclaims conform de GOMA. Op onze site vindt u meer informatie hierover. Ook via onze gratis GOMA-app of de door Centramed ontwikkelde film: 'Met lood in de schoenen...'.