De procedure in 7 stappen

Het beoordelen van medische letselschade behoort tot de meest complexe processen van schadebehandeling. Elke individuele claim is anders. Bij de behandeling van uw claim houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee. Om u enig inzicht te geven in het schadebehandelingsproces en wat u daarbij kunt verwachten ziet u hieronder een aantal stappen.

 1. Aansprakelijkstelling
  Als u meent dat de zorginstelling en/of zorgverlener tijdens uw behandeling of ingreep tekort is geschoten, kunt u de zorginstelling aansprakelijk stellen. Van belang is dat u in de aansprakelijkstelling het verwijt duidelijk omschrijft en dat u aangeeft wat de gevolgen zijn. U kunt de zorginstelling zelf aansprakelijk stellen, maar u kunt ook een ervaren gespecialiseerde belangenbehartiger inschakelen voor juridische bijstand (zie bijvoorbeeld de overkoepelende organisaties van advocaten LSA en ASP) of kijken in het Register Letselschade.

 2. Kennismaking met patiënt
  Nadat de zorginstelling uw aansprakelijkstelling heeft doorgestuurd naar Centramed, nemen wij contact met u op. De ervaring heeft geleerd dat patiënten die een claim hebben ingediend prijs stellen op een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u een toelichting geven op wat u overkomen is, kan uw schade worden geïnventariseerd en geeft onze letselschade-expert uitleg over de verdere behandeling van uw claim. Het bezoek vindt plaats, nadat u hiermee hebt ingestemd.

 3. Medische informatie verzamelen
  Uw claim wordt behandeld door een personenschadespecialist, in overleg met een medisch adviseur. Zij kunnen alleen met uw toestemming uw medisch dossier inzien. U ontvangt in verband hiermee een medische machtiging. Na ontvangst van de door u ondertekende medische machtiging kan de zorginstelling uw medisch dossier naar Centramed toezenden.

 4. Oordeel over verwijtbaarheid
  Nadat Centramed de medische gegevens ontvangen heeft, vindt zorgvuldig onderzoek plaats van de feiten en omstandigheden. De personenschadespecialist neemt vervolgens een standpunt in met betrekking tot de aansprakelijkheid. Uiteraard geven wij u daarover zo spoedig mogelijk duidelijkheid. Conform de gedragscode GOMA streven wij naar een standpunt binnen 3 maanden na ontvangst van de gegevens. Als er geen aansprakelijkheid is, wordt uw claim gemotiveerd afgewezen en hebt u geen recht op schadevergoeding. Fout gegaan betekent niet automatisch dat het fout is gedaan.

 5. Oordeel over causaal verband
  Als er sprake is van een verwijtbare fout en als er door die fout schade is ontstaan, hebt u recht op schadevergoeding. Het is niet altijd makkelijk om de gevolgen van de fout vast te stellen. Dit heeft te maken met het feit dat u een medische behandeling hebt ondergaan, die wellicht ook niet zonder consequenties is gebleven. Van belang is dan ook dat de gezondheidssituatie met en zonder fout met elkaar vergeleken wordt. De personenschadespecialist onderzoekt de gevolgen van de fout in overleg met de medisch adviseur. Zo nodig wordt voor het vaststellen van de gevolgen van de fout de mening van een onafhankelijk medisch deskundige gevraagd.

 6. Onderzoek naar financiële gevolgen
  De omvang van de schade wordt in overleg met u en / of uw belangenbehartiger vastgesteld. Het is aan u om de schade die het gevolg is van de fout aan te tonen. Van belang is daarom dat u bewijsmateriaal, zoals nota's, zoveel mogelijk bewaart. Soms moeten voor het vaststellen van de financiële gevolgen ingewikkelde berekeningen worden gemaakt, waarvoor deskundigen moeten worden ingeschakeld.

 7. Schadeafwikkeling
  Nadat de schade is vastgesteld, ontvangt u een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de gezamenlijke afspraken vastgelegd. Dit zijn de afspraken die wij samen met u en uw eventuele belangenbehartiger zijn overeengekomen. Onder andere welk bedrag aan schadevergoeding u van Centramed ontvangt (tegen finale kwijting).

Meer weten?
Lees ook onze folder: Uw schadeclaim, ook onze zorg.