Privacybeleid

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In die Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

De verwerking van persoonsgegevens van Centramed is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Bij het aangaan van een verzekering en bij de behandeling van een claim vraagt Centramed om persoonsgegevens. Deze door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten en klanttevredenheidsonderzoeken, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

Raadpleging databank Stichting CIS
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Bijzondere persoonsgegevens
Soms heeft Centramed vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid in het kader van het behandelen van een claim. Als Centramed daarnaast gegevens van een arts nodig heeft, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij geven dan aan waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Uitsluitend bij (een poging tot) fraude of een ander misdrijf dat relevant is voor de behandeling van een claim wordt gevraagd naar een eventueel strafrechtelijke verleden. Wij zullen dan alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de voorafgaande 8 jaar.

Uw rechten
Als u niet wilt dat er persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor marketingactiviteiten of klanttevredenheidsonderzoeken, zullen wij ervoor zorgen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd. U kunt dit aan ons kenbaar maken door kosteloos een verzoek te sturen naar: OWM Centramed B.A., Antwoordnummer 11093, 2700 VC ZOETERMEER

Wilt u weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, te sturen naar de directie van Centramed.

Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, kunt u een verzoek indienen om onjuiste gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Internetsites van derden
Op de website van Centramed staan hyperlinks naar andere websites. Het op deze pagina beschreven privacybeleid is niet van toepassing op andere websites dan de website van Centramed. Centramed draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt. Nieuwe ontwikkelingen Centramed kan de teksten van deze website en dus ook van deze pagina aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u de website van Centramed bezoekt.

Het gebruik van deze site
Centramed heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website van Centramed te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gebruiksgegevens van deze website kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Vragen
Indien u vragen heeft over uw privacybescherming kunt u ons bellen op 070 301 70 70.

September 2014