Patiënt en Centramed

Diverse klachtmogelijkheden
Als er iets is misgegaan of als u als patiënt niet tevreden bent over uw behandeling, dan zijn er diverse klachtmogelijkheden. Heeft u een klacht over uw zorgverlener? In eerste kunt u zich dan wenden tot uw zorgverlener of zorginstelling. Daarnaast zijn er ook diverse andere mogelijkheden om een klacht in te dienen. Het stroomschema klachtmogelijkheden kan helpen bij het vinden van de juiste klachtweg.

Indienen schadeclaim
Het indienen van een schadeclaim is een van de klachtmogelijkheden. Bijvoorbeeld als u meent schade te hebben geleden en een financiële vergoeding wilt. Als u als patient een zorgverlener of zorginstelling aansprakelijk wilt stellen, sturen zij uw schadeclaim vaak door naar Centramed. Zie ook de procedure in 7 stappen.

Verwachte behandeltijd
Elke schadeclaim beoordelen we zorgvuldig, actief en mensgericht. Hoe lang dit duurt, hangt af van de omstandigheden en de aard van de kwestie. Conform de gedragscode GOMA neemt Centramed in beginsel binnen 3 maanden na ontvangst van alle relevante gegevens een standpunt in over de aansprakelijkheid. Mocht deze termijn niet haalbaar blijken, bijvoorbeeld door ontbreken van de machtiging of medische gegevens, dan informeren wij u over de reden van de vertraging. Als er sprake is van een verwijtbare fout en als er door die fout schade is ontstaan, hebt u recht op schadevergoeding. Het is niet altijd makkelijk om de gevolgen van de fout vast te stellen. Het duurt dan vaak ook enige tijd na het vaststellen van de aansprakelijkheid voordat het schade dossier kan worden afgerond. 

Wat kunt u - of uw belangenbehartiger - doen?
Een snelle en adequate behandeling van schadeclaims is ieders belang. U speelt als patient daarbij ook een rol:

Een duidelijke onderbouwing van uw verwijt en uw toestemming voor inzage in uw medisch dossier zijn noodzakelijk om uw claim te kunnen beoordelen. 

Machtiging
De zorginstelling heeft uw toestemming nodig voor verzending van het medisch dossier aan Centramed. Daarom vragen wij u een medische machtiging te ondertekenen. Na ontvangst van uw medisch dossier en de eventueel andere noodzakelijke informatie, kan de personenschadespecialist beginnen met de inhoudelijke beoordeling van uw claim. De personenschadespecialist en de medisch adviseur mogen alleen met uw toestemming uw medisch dossier inzien.

Persoonlijk  
De ervaring heeft geleerd dat patiënten die een claim hebben ingediend het prettig vinden een persoonlijk gesprek te hebben met een vertegenwoordiger van de verzekeraar van de zorginstelling. Vaak bieden wij een dergelijk kennismakingsgesprek ook aan. U mag er ook zelf om vragen. Bij een dergelijk gesprek kunt u uitgebreid uw verhaal doen en vragen stellen. Ook leggen wij u de gang van zaken rondom de schadebehandeling uit. Het gesprek vindt meestal plaats bij u thuis, kort nadat u uw claim heeft ingediend. In dit kennismakingsgesprek komt de beoordeling van de aansprakelijkheid nog niet aan de orde.

Meer weten?
In onze folders kunt u meer lezen over hoe Centramed schadeclaims behandelt en wat u daarbij kunt verwachten. 

Op onze site vindt u ook meer informatie over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen:

Ook vindt u op onze site informatie over Veel gehoorde misverstanden rond medische aansprakelijkheid.