Nieuwsarchief

De zaak De Bruin van het Waterlandziekenhuis: de feiten

maandag 09 juli 2012 16:06

Update: juli 2012

De afhandeling van de claims van patiënten van orthopedisch chirurg De Bruin van het Waterlandziekenhuis (WLZ) komt met enige regelmaat in het nieuws. Centramed vindt het, als de verzekeraar van het WLZ, van belang dat de correcte informatie over de gang van zaken rond de claimafhandeling bij alle betrokkenen bekend is. Het is immers ook in het belang van de betrokken patiënten - en de bij hen levende verwachtingen - dat circulerende onjuistheden met feiten weersproken worden. Reden voor Centramed om de feitelijke stand van zaken nog eens toe te lichten.


Het aantal claims
• Centramed heeft van 154 patiënten aansprakelijkheidsclaims ontvangen tegen de betreffende orthopedisch chirurg.
• Tot eind 2010 zijn er 55 claims ingediend. In 2011 waren dat er 89. In de eerste helft van 2012 zijn daar nog 10 claims bijgekomen. Vooralsnog lijkt daarmee het zwaartepunt van claims in 2011 te liggen.
• In 127 van de 154 zaken is inmiddels door Centramed een oordeel geveld: met 24 patiënten is overeenstemming bereikt over een schadevergoeding, 103 claims zijn afgewezen.
• Het percentage niet gehonoreerde claims wijkt niet wezenlijk af van het landelijk gemiddelde. In het algemeen geldt dat bij het merendeel van de ingediende claims na een medische incident geen foutief medisch handelen kan worden vastgesteld. Van de ongeveer 2500 medische aansprakelijkheidsclaims die in Nederland jaarlijks worden ingediend, wordt gemiddeld genomen een kleine 60% niet gehonoreerd, omdat er geen sprake blijkt te zijn van verwijtbaar handelen. In de WLZ-zaak ligt dat percentage op 66%. Een verklaring voor dit hogere percentage kan zijn dat meer patiënten dan anders het zekere voor het onzekere hebben genomen en een claim hebben ingediend.
• Bij 27 zaken loopt het onderzoek nog; in 16 dossiers daarvan wacht Centramed op nadere informatie van de belangenbehartiger/advocaat van de patiënt (bijvoorbeeld op het afgeven van een medische machtiging of het verstrekken van (medische) informatie).

De afhandelingstijd van de claims
• Het zorgvuldig en gedegen afhandelen van een medische aansprakelijkheidsclaim kost doorgaans 2 à 3 jaar.
• Centramed heeft zijn werkwijze ingericht op een afwikkeling die zo vlot is als de zorgvuldigheid dat toelaat. Dat heeft ertoe geleid dat het merendeel van de zaken tegen het Waterlandziekenhuis binnen de zojuist genoemde termijn zijn geregeld, of tenminste een gefundeerd standpunt is meegedeeld aan betrokken patiënten.
• Voor een zorgvuldige afhandeling dient Centramed alle relevante medische informatie te verzamelen en te laten beoordelen door deskundige artsen en juristen. Centramed voert persoonlijke gesprekken met de betrokken patiënt en zijn belangenbehartiger, met het ziekenhuis, met de betrokken arts en indien nodig met onafhankelijke medisch experts.
• Ook in de WLZ-zaak heeft Centramed vanaf het eerste moment gekozen voor een actieve benadering. De verschillende betrokken belanghebbenden zijn vanuit Centramed benaderd om tot een gezamenlijke aanpak en een vlotte afwikkeling te komen. Centramed heeft geen enkele aanwijsbare financiële of morele reden om de procesgang te vertragen.

De beoordeling van de claims
• Beoordeling van een claim gebeurt op basis van andere criteria dan beoordeling van een klacht, zoals bijvoorbeeld door de klachtencommissie van het WLZ. Een klachtencommissie beoordeelt – mede op basis van advies van onafhankelijke medisch deskundigen - het medisch-technisch handelen van de arts. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, door te leren van wat er is gebeurd. Een aansprakelijkheidsverzekeraar als Centramed moet daarentegen op basis van het Nederlands recht beoordelen of er sprake is van verwijtbaar handelen en zo ja of daaruit schade is voortgevloeid.
• In de zaak van het WLZ sluiten de oordelen van klachtencommissie en Centramed vaak op elkaar aan, maar niet altijd. In die gevallen vindt Centramed het van belang om in gezamenlijk overleg met de patiënt en belangenbehartiger een derde, eveneens onafhankelijke medische deskundige te betrekken in de oordeelsvorming. De kosten daarvan zijn dan voor rekening van Centramed.
Het oordeel van Centramed richt zich volledig op de verwijtbaarheid van de schade en de omvang daarvan. Bij vaststelling van de omvang van de schade speelt een belangrijke rol in hoeverre de gezondheidssituatie van de patiënt negatief is beïnvloed door de betreffende of gestelde medische fout. Dat ligt anders voor een patiënt die met relatief beperkte orthopedische klachten de behandeling inging, dan bijvoorbeeld voor een patiënt die al langdurig in zijn functioneren gehinderd werd door onbehandelbare rugklachten.

De gehanteerde medische technieken
• In medische vakgebieden als de wervelkolomchirurgie bestaan verschillende opvattingen over welke standaardbehandeling hoort bij welke diagnose. Door die verschillende professionele inzichten kan er niet objectief en eenduidig worden vastgesteld welk inzicht het beste of het juiste is.
• Uit ervaring en onderzoek blijkt dat de operatietechnieken die De Bruin hanteerde ook door andere artsen in andere ziekenhuizen – binnen en buiten Nederland - werden en worden toegepast. De door De Bruin gehanteerde Dynesys- en Plif-technieken zijn zeker niet als 'experimenteel' aan te duiden, zo concluderen ook rapportages van vooraanstaande experts op het gebied van wervelkolomchirurgie.

Gebruik maken van externe deskundigheid
• Centramed maakt voor de eigen oordeelsvorming veelvuldig gebruik van externe medische expertise. Bijvoorbeeld als na een inhoudelijke uitwisseling van argumenten tussen Centramed en de belangenbehartiger er nog behoefte bestaat aan aanvullende medisch-specialistische informatie. Dan is Centramed er voorstander van om gezamenlijk te besluiten een onafhankelijke deskundige in te zetten. Dit gebeurt dan op basis van op "kosten ongelijk", hetgeen betekent: degene die ongelijk krijgt betaalt.
• Ook bij een claim waarbij de klachtencommissie van het WLZ en de medische experts van Centramed tot een verschillend standpunt komen (zie boven, bij "De beoordeling van claims") kan een onafhankelijke medische deskundige betrokken worden in de oordeelsvorming. In dat geval betaalt Centramed de kosten.

Uitbetaalde vergoedingen
• Tot op heden is met 24 patiënten overeenstemming bereikt over een schadevergoeding. Over de inhoud van de getroffen regeling kunnen we geen mededelingen doen, onder meer op redenen van privacy.
• In enige tientallen andere zaken zijn wij nog in gesprek met de patiënt of belangenbehartiger over een mogelijke regeling.
• In het algemeen geldt dat in Nederland de gemiddelde medische aansprakelijkheidsvergoeding – al dan niet na tussenkomst van de rechter - onder de tienduizend euro ligt.

Erkenning, afwijzen of schikken
• Centramed heeft in een aantal zaken geconcludeerd dat er sprake is van 'evidente fouten'. In die zaken is door Centramed aansprakelijkheid erkend.
• In een aantal andere zaken is het minder evident dat er sprake is van fouten. In die gevallen zoekt Centramed andere oplossingen. Dat kan zijn het inschakelen van een onafhankelijk deskundige, het voeren van nader overleg met de belangenbehartiger van de patiënt, maar ook het overwegen of de zaak geschikt kan worden.
• In een deel van de zaken oordeelt Centramed na zorgvuldig juridisch en medisch onderzoek dat er geen sprake is van foutief medisch handelen. De betreffende patiënten krijgen een uitgebreide schriftelijke toelichting waarom de claim niet gehonoreerd kan worden.
• Al met al is er Centramed alles aan gelegen om de patiënten die in de zaak De Bruin een claim hebben ingediend op zorgvuldige en menselijke wijze en zo voortvarend als mogelijk is hierover uitsluitsel te geven. Dat doet Centramed in nauw contact met het Waterlandziekenhuis zelf, dat alle medewerking verleent om mogelijk te maken dat alle betrokken patiënten zo snel mogelijk duidelijkheid wordt verschaft.

Feiten rond WLZ-zaak (Pdf)

Meer nieuws