Nieuwsarchief

De zaak De Bruin van het Waterlandziekenhuis in Purmerend: de afhandeling van de claims

woensdag 14 maart 2012 12:14

De afhandeling van de claims van patiënten van orthopedisch chirurg De Bruin van het Waterlandziekenhuis (WLZ) komt met enige regelmaat in het nieuws.

Centramed vindt het, als de verzekeraar van het WLZ, van belang om te zorgen dat de correcte informatie over de gang van zaken rond de claimafhandeling bij alle betrokkenen bekend is. Reden om nog eens de meest gehoorde kritiekpunten zorgvuldig langs te lopen.

“De afhandeling van de claims duurt veel te lang”

Voor Centramed staat het zorgvuldig afhandelen van elke claim voorop. Het gaat immers om het persoonlijke leed van 148 mensen, elk met hun eigen medische verhaal, die duidelijkheid willen hebben over de vraag of zij voor schadevergoeding in aanmerking komen. Zorgvuldig betekent dat we alle relevante medische informatie verzamelen en laten beoordelen door deskundige artsen en juristen. Dat betekent ook dat wij daarbij in overleg treden met de patiënt en zijn belangenbehartiger, het WLZ, de aangesproken arts en indien nodig een onafhankelijk medisch expert. Hoor en wederhoor is daarbij van groot belang. Die zorgvuldigheid kost onvermijdelijk tijd, maar vooralsnog niet meer dan gangbaar is bij het beoordelen van medische aansprakelijkheid: gemiddeld kost het twee tot drie jaar om een claim zorgvuldig af te wikkelen.

“Centramed laat patiënten onnodig lang in het ongewisse”

Van de 55 claims die tot en met 2010 zijn ingediend, wachten er nog 3 op afronding omdat nog informatie of onderbouwing van de betreffende advocaat ontbreekt. Van de 89 claims die vorig jaar zijn ingediend, wachten er nog 20 zaken op informatie of onderbouwing van de belangenbehartiger en zijn er 20 zaken – alle tweede helft 2011 ingediend - nog in onderzoek bij Centramed. In 101 zaken heeft Centramed een standpunt ingenomen. De vier in 2012 ingediende claims zijn in onderzoek.

We begrijpen heel goed dat onzekerheid of een claim wordt toegewezen grote impact kan hebben op het leven van mensen. Daarom zoeken wij ook actief het contact met de betrokken belangenbehartiger om gezamenlijk de balans te vinden tussen zorgvuldigheid en voortvarendheid bij de beoordeling van de claims. We hebben immers beiden belang om elke zaak correct af te ronden.

“Centramed wijst alleen maar claims af”

In het algemeen geldt dat bij het merendeel van de ingediende claims na een medische incident geen aansprakelijkheid door foutief medisch handelen kan worden vastgesteld. Van de ongeveer 2.500 medische aansprakelijkheidsclaims die in Nederland jaarlijks worden ingediend, wordt gemiddeld genomen een kleine 60% niet gehonoreerd, omdat er geen sprake blijkt te zijn van verwijtbaar handelen.

Bij medische incidenten met veel media-aandacht ligt het afwijzingspercentage doorgaans hoger, omdat begrijpelijkerwijs meer patiënten uitgezocht willen hebben of er in hun specifieke geval sprake is van verwijtbaar handelen. Ook in de zaak van De Bruin zal dit een rol spelen.

Tot slot speelt mee dat in de behandeling van de 148 verschillende claims, tot nu toe juist de meest evidente dossiers - waaronder een relatief groot aantal afwijzingen - tot een afronding zijn gekomen. In die zaken kon op basis van de verkregen informatie een standpunt worden bepaald. De zaken die nu nog in behandeling zijn, zijn voor een belangrijk deel complexe dossiers die meer onderzoek of overleg vragen. Dat ook in die zaken niet elke claim toegekend kan worden, laat onverlet dat Centramed er alles aan doet om haar taak zo consciëntieus mogelijk uit te voeren.

“Centramed wijst claims af van patiënten die eerder wel gelijk kregen van de klachtencommissie van het WLZ.”

De conclusie van de klachtencommissie van het WLZ en de conclusie van Centramed kunnen inderdaad verschillen. Dat heeft alles te maken met de verschillen tussen een klachtencommissie en een aansprakelijkheidsverzekeraar. Over een klacht over het medisch-technisch handelen van De Bruin wordt door de klachtencommissie van het WLZ advies gevraagd aan onafhankelijke medisch deskundigen. Op basis van dat advies beoordeelt de klachtencommissie of de klacht terecht is. Doel van de klachtencommissie is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door te leren van wat er is gebeurd.

Als een klacht een claim wordt, moet Centramed als aansprakelijkheidsverzekeraar op basis van het Nederlands recht beoordelen of er sprake is van verwijtbaar handelen en of daaruit schade is voortgevloeid. In veel gevallen sluiten de oordelen van klachtencommissie en Centramed op elkaar aan, in een aantal zaken doen ze dat niet. In die laatste gevallen vindt Centramed het van belang om in gezamenlijk overleg met de patiënt en belangenbehartiger een derde, eveneens onafhankelijke medische deskundige te betrekken in de oordeelsvorming. De kosten daarvan zijn dan voor rekening van Centramed.

“Centramed weigert onafhankelijke deskundigen in te schakelen”

Als na een inhoudelijke uitwisseling van argumenten tussen Centramed en een belangenbehartiger er nog behoefte bestaat aan aanvullende medisch-specialistische informatie, dan kan er gezamenlijk besloten worden om een onafhankelijke deskundige in te zetten. Dit gebeurt dan op basis van op “kosten ongelijk”, oftewel: degene die ongelijk krijgt betaalt.

Ook bij een claim waarbij de klachtencommissie van het WLZ en de medische experts van Centramed tot een verschillend standpunt komen (zie vorige punt) kan een onafhankelijke medische deskundige betrokken worden in de oordeelsvorming. In dat geval betaalt Centramed de kosten.

“Centramed beroept zich op “verschillende scholen” die op verschillende wijzen oordelen over de dossiers.”

In medische vakgebieden als de wervelkolomchirurgie bestaat géén eenduidige opvatting over de vraag welke behandeling in de gegeven situatie de standaardbehandeling is. Er bestaan dus verschillende professionele inzichten, zonder dat objectief kan worden vastgesteld dat het ene inzicht beter of juister is dan het andere. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat de operatietechnieken die
De Bruin hanteerde ook door andere artsen in andere ziekenhuizen – binnen en buiten Nederland - werden en worden toegepast. De door De Bruin gehanteerde Dynesys- en Plif-technieken zijn allerminst als ‘experimenteel’ aan te duiden, zo blijkt uit rapportages van vooraanstaande experts op het gebied van wervelkolomchirurgie.

“Juist de grote claims worden door Centramed stelselmatig afgewezen”

Als er sprake is van verwijtbaar handelen en daaruit schade voortvloeit, betaalt Centramed de schade. Dat doen wij onafhankelijk van de vraag of de schade groot of klein is. De feiten in de individuele casus zijn bepalend.

“Zaken waar evident fouten in zijn gemaakt wil Centramed schikken zonder duidelijke aansprakelijkheidsverklaring”.

In een aantal inmiddels afgeronde zaken is er sprake van ‘evidente fouten’. In die zaken is door Centramed aansprakelijkheid erkend. De discussie speelt echter met name in zaken waar het minder evident is dat er sprake is van fouten. In die gevallen zoeken we andere oplossingen. Dat kan zijn het inschakelen van een onafhankelijk deskundige, het voeren van nader overleg met de belangenbehartiger van de patiënt, maar ook het overwegen of de zaak geschikt kan worden.

Al met al is er Centramed alles aan gelegen om de 148 patiënten die in de zaak De Bruin een claim hebben ingediend op zorgvuldige en menselijke wijze en zo voortvarend als mogelijk is hierover uitsluitsel te geven. Dat doet Centramed in nauw contact met het Waterlandziekenhuis zelf, dat alle medewerking verleent om mogelijk te maken dat alle betrokken patiënten zo snel mogelijk duidelijkheid wordt verschaft.

Meer nieuws