Klacht over Centramed

Centramed streeft naar tevreden klanten en hun cliënten en patiënten. Er komt echter heel wat kijken bij de behandeling van medische aansprakelijkheidsclaims. Centramed doet uiteraard zijn uiterste best om die behandeling voortvarend en fair te laten verlopen. Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan vernemen wij dit graag. Op die manier kunnen wij uw klacht zorgvuldig in behandeling nemen om deze vervolgens te onderzoeken.

Wat is een klacht?
Een klacht is iedere (mondelinge of schriftelijke) uiting van ongenoegen over de wijze waarop Centramed heeft gehandeld of juist heeft nagelaten te handelen in het kader van haar dienstverlening.

Heeft uw klacht betrekking op een ingenomen standpunt?
Als uw klacht betrekking heeft op een ingenomen standpunt (aansprakelijkheids- en causaliteitsvragen) door een behandelaar van Centramed, dan verwijzen wij u naar het stroomschema klachtmogelijkheden. U vindt deze hier.

Wie kan een klacht indienen?
Iedere persoon of zijn of haar belangenbehartiger die schriftelijk een claim heeft ingediend tot vergoeding van schade. De leden van Centramed kunnen tevens een klacht indienen.

Hoe dient u een klacht in?
Er zijn geen beperkingen gesteld aan de wijze waarop een klacht moet worden ingediend.
Klachten kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch of via e-mail ingediend worden bij Centramed.
De contactgegevens zijn:

OWM Centramed B.A.
t.a.v.: directiesecretariaat
Postbus 7374
2701 AJ Zoetermeer
Telefoon: 070 3017070
info@centramed.nl

Welke gegevens hebben wij nodig?
• Naam, adres en woonplaats van de klager
• Telefoonnummer en e-mail adres van de klager
• Omschrijving van de klacht over Centramed
• Indien aanwezig: het schadenummer en vermelding van de betreffende zorginstelling waar de schadeclaim tegen gericht is

Ontvangst en behandeling van uw klacht
Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht sturen wij een ontvangstbevestiging. Binnen drie weken (15 werkdagen) na ontvangst van uw klacht krijgt u een reactie. De directie van Centramed draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling van uw klacht. Indien u dit wenst kunt u inzage krijgen in uw klachtendossier. Indien de behandeling van uw klacht langer duurt, dan krijgt u hierover een bericht met vermelding van de reden van de vertraging.