Klacht over Centramed

Er komt heel wat kijken bij de behandeling van medische aansprakelijkheidsclaims. Centramed doet haar best om die behandeling voortvarend en fair te laten verlopen. Hebt u toch een klacht over onze dienstverlening? Dan horen wij dit graag. Zo kunnen wij uw klacht zorgvuldig in behandeling nemen en onderzoeken wat er is gebeurd.

Wat is een klacht?
Elk naar voren gebracht bezwaar (mondeling of schriftelijk) over de dienstverlening van of namens Centramed, dat niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand.

Onder dienstverlening wordt verstaan het handelen of nalaten door Centramed of een van haar medewerkers. De (interpretatie van) feiten van een claim, de hoogte van de door Centramed aan een claimant voorgestelde schadevergoeding en het ingenomen standpunt vallen buiten het begrip 'dienstverlening'. Het is inherent aan de activiteiten van Centramed dat een claimant soms een andere visie heeft op de aansprakelijkheids- en causaliteitsvragen die binnen een dossier spelen. Dit kan tot discussies leiden. Eventuele bezwaren hierover worden op dossierniveau behandeld met de gebruikelijke escalatiemogelijkheden die onder andere binnen het civiele recht gelden. 

Hoe dient u een klacht in?
U kunt zowel telefonisch als schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Centramed.

OWM Centramed B.A.
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 7374
2701 AJ Zoetermeer
Telefoon: 070 3017070
info@centramed.nl

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
• Naam, adres en woonplaats
• Telefoonnummer en e-mailadres
• Omschrijving van de klacht
• Indien aanwezig: het schadenummer en vermelding van de verzekerde zorginstelling

Ontvangst en behandeling van uw klacht
De klachtenfunctionaris belt u op binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht. Na het telefoongesprek stuurt de klachtenfunctionaris binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief staat ook de termijn waarbinnen de klachtenfunctionaris inhoudelijk op de klacht zal reageren. Als u wilt, kunt u inzage krijgen in uw klachtdossier.