Governance Principes Verzekeraars

Centramed streeft naar een mensgerichte, actieve en zorgvuldige benadering van zowel de patiënten als de zorgverleners. Hierbij handelen we volgens de diverse wetten en gedragsregels, o.a. de Gedragsregels van het Verbond van Verzekeraars, de gedragscode GOMAen volgens de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast onderschrijven wij de Governance Principes Verzekeraars.

Governance Principes Verzekeraars
Per 2011 zijn de Governance Principes Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars in werking getreden. De Governance Principes gelden voor alle in Nederland werkzame verzekeraars die beschikken over een vergunning, verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht. De Code bevat principes met betrekking tot de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, het risicomanagement, audit en beloningsbeleid.

Moreel ethische verklaring
Een belangrijk onderdeel van de Governance Principes Verzekeraars is de moreel ethische verklaring. Deze dient als leidraad voor integer en zorgvuldig handelen van de dagelijkse beleidsbepalers en alle aan de onderneming verbonden medewerkers. De gedragscode schrijft onder andere voor dat beleidsbepalers deze moreel ethische verklaring ondertekenen.

Belofte
Op de Algemene Ledenvergadering in december 2013 hebben directieleden en RvC-voorzitter Jaap van den Heuvel de eed/belofte afgelegd ten overstaan van de aanwezige leden en commissarissen. Centramed voldeed daarmee aan de regeling van de Minister van Financiën. Zij beloofden onder andere hun functie integer en zorgvuldig uit te zullen oefenen. 

Code Duurzaam Beleggen
Centramed onderschrijft de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Centramed heeft – conform haar Beleggingsbeleid – slechts een beperkte beleggingsportefeuille. Met de externe partijen, die Centramed met vermogensbeheer en advies bijstaan inzake haar beleggingsportefeuille, wordt afgesproken dat zij bij hun werkzaamheden voor Centramed de Code Duurzaam Beleggen volgen. Dit wordt ook vastgelegd in het Beleggingsbeleid van Centramed. 

Toepassing Governance Principes Verzekeraars door OWM Centramed BA 2014
Lees hier de uitgebreide beschrijving van de toepassing van de Governance Prinicpes van Centramed, met een verantwoording per bepaling.

 

   
thumb  
Governance Principes